सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

प्राबिधिक सहायकको अन्तिम नतिका प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sep 21 2020 - 1:15pm

प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sep 18 2020 - 2:53pm

अपिल (२०७७/०५/२४)

Sep 10 2020 - 5:30pm

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना l

Sep 8 2020 - 4:50pm

फोहोरमैला संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sep 7 2020 - 4:58pm

कोरोना बीमा गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सूचना l

Sep 7 2020 - 4:57pm

फोहोरमैला संकलक पदको लागि मिति २०७७/०४/२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिम छोटो सूचीमा समाबेस भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरबार्ता हुने सम्बन्धी सूचना l

Sep 4 2020 - 10:33am

प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना l (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०५/१६)

Sep 2 2020 - 11:26am

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Sep 2 2020 - 11:05am

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Aug 26 2020 - 4:09pm

Pages