सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२७ कार्तिक २०७६)

Nov 13 2019 - 7:24pm

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 1 2019 - 5:42pm

मौजुदा सुचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना l

Oct 18 2019 - 1:42pm

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुबिधा लिने योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना l

Oct 17 2019 - 1:52pm

ब्यावसायिक फर्म, ब्यावसायिक कृषक, बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्की आई पशुपालन गर्ने कृषकहरुबाट प्रस्ताव आह्बान गरिएको सूचना

Sep 25 2019 - 12:10pm

आ.व.२०७६/०७७ को लागि हाटकर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (मिति २०७६/०६/०५)

Sep 22 2019 - 12:43pm

सामुदायिक विद्यालयहरुको गत आ.व.०७५।०७६ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

Sep 16 2019 - 11:42am

आ.व.०७६।०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०५/३०)

Sep 16 2019 - 11:22am

आ.व.०७६/०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना l

Aug 18 2019 - 2:57pm

आ.व. २०७६l०७७ को नीति तथा कार्यक्रम (चौथो नगर सभा, १० आषाढ २०७६)

Jul 5 2019 - 12:11pm

Pages