सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सिद्धिचरण नगरक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना l

Jan 21 2021 - 4:22pm

विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सूचना (२०७७/१०/०७)

Jan 21 2021 - 11:05am

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१०/०५)

Jan 18 2021 - 2:35pm

सुपरीवेक्षक र गणक (सेवा करार) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l

Jan 18 2021 - 12:33pm

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Dec 28 2020 - 9:54pm

नगर प्रहरी सेवाका हवल्दार पद संख्या १ (एक) र नगर प्रहरी जवान पद संख्या ४ (चार) मध्ये २ (दुई) खुल्ला र २ (दुई) महिला पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षामा सफल हुनु भएका उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 28 2020 - 5:00pm

नगर प्रहरी सेवाका पद (हवल्दार र जवान) सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न मिति २०७७/०९/११ गते लिइएको लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Dec 27 2020 - 2:12pm

लेखा परीक्षक नियुक्ति गरिएको सूचना l

Dec 21 2020 - 1:17pm

नगर प्रहरी पदहरुका लागि लिइएको प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी भई सफल भएका उम्मेद्वारहरुको नतिजा रोल नम्वरका आधारमा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Dec 15 2020 - 3:50pm

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Dec 11 2020 - 10:59am

Pages