News and Notices

मिति दस्तावेज

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Thursday, October 28, 2021 - 10:47

कृषि तथा पशुसेवा प्राबिधिक पदहरुको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, October 27, 2021 - 15:55

नि:शुल्क सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुर बन्धाकरण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, October 26, 2021 - 20:54

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा अनुसूची २ र ३

Tuesday, October 26, 2021 - 13:20

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन गर्न सकिने ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तरगतका क्रियाकलापहरु

Tuesday, October 26, 2021 - 13:19

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत युवा समूहद्वारा पेश हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरु

Tuesday, October 26, 2021 - 13:18

पुराना ढुङ्गा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०७/०८)

Monday, October 25, 2021 - 16:04

फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Sunday, October 24, 2021 - 18:27

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, October 24, 2021 - 18:27

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sunday, October 24, 2021 - 14:56

Pages