News and Notices

मिति दस्तावेज

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Thursday, December 15, 2022 - 15:39

रोजगार संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, December 14, 2022 - 15:28

रोजगार संयोजक पदको कम्प्युटर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Tuesday, December 13, 2022 - 16:53

रोजगार संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा दोस्रो चरणको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, December 13, 2022 - 11:43

बोयर बोका वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुङ्गाको सूचना ।

Sunday, December 11, 2022 - 13:28

सेवा करारको लागि दिइने दरखास्त फाराम

Saturday, December 10, 2022 - 20:27

रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Tuesday, December 6, 2022 - 17:29

कृषि स्नातक अधिकृतस्तर छैठौं तहको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा कार्यविवरण ।

Tuesday, December 6, 2022 - 14:20

पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छैठौं तहको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा कार्यविवरण ।

Tuesday, December 6, 2022 - 14:16

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Tuesday, December 6, 2022 - 13:56

Pages