News and Notices

मिति दस्तावेज

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Friday, August 13, 2021 - 15:38

मनोविमर्शकर्ता तथा सुरक्षा गार्ड पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना l (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०४/२९)

Friday, August 13, 2021 - 15:36

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना (२०७८/०४/२७)

Wednesday, August 11, 2021 - 15:25

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना साना व्यावसायिक पकेट विकास कार्यक्रम छनौट गरिएको सूचना l (१७ आषाढ, २०७८)

Thursday, July 1, 2021 - 16:52

चालु आ.व. को संकलित राजश्वको यथार्थ विवरण मिति २०७८ आषाढ ३० गतेभित्र बैंक दाखिला गरी सो को विवरण नगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 23, 2021 - 15:25

सवारी साधनको विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा बुझाउने सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, June 22, 2021 - 12:58

भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा, सरोकारवाला सबै l

Sunday, June 20, 2021 - 07:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Friday, June 18, 2021 - 11:55

आठौँ नगर सभा बैठकमा नगर सभा सदस्यज्यूहरु उपस्थित भई दिनुहुन l

Thursday, June 17, 2021 - 20:02

टाँगा/रिक्सा/अटो रिक्सा र ई-रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धी सूचना l

Wednesday, June 9, 2021 - 12:05

Pages