News and Notices

मिति दस्तावेज

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ श्रावणदेखि ०७९ असोज मसान्तसम्म)

Tuesday, November 1, 2022 - 12:51

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Wednesday, October 19, 2022 - 11:47

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Wednesday, October 19, 2022 - 11:46

नदी जन्य पदार्थको उत्खनन तथा विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०६।२८)

Friday, October 14, 2022 - 12:04

अनुदानको मल विक्रेता छनौट सम्बन्धी सूचना,  (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०६।२५)

Wednesday, October 12, 2022 - 16:33

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चानलन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, October 12, 2022 - 16:32

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चानलन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, October 12, 2022 - 16:32

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Thursday, September 29, 2022 - 17:43

सामाजिक सुरक्षाा भत्ता निकासा गरिएको सूचना, वडा कार्यालय सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Tuesday, September 27, 2022 - 13:13

नदी जन्य पदार्थको उत्खन्न तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।६।१०) 

Tuesday, September 27, 2022 - 13:12

Pages