News and Notices

मिति दस्तावेज

रोजगार सहायकले भर्ने दरखास्त फाराम l

Wednesday, February 9, 2022 - 10:35

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 10:33

आयोजना सम्झौता सम्बन्धी सूचना , १२ वटै वडा कार्यालय, सिद्धिचरण न.पा. ओखलढुंगा l

Sunday, February 6, 2022 - 15:37

मासु पसल सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:33

बंगुरको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:32

पशुपंक्षी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:31

पशुपंक्षी तथा मत्स्य प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पशु आहारा मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:30

५०% अनुदानमा पशुपंक्षी फर्म सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना l

Sunday, February 6, 2022 - 15:28

खेलमैदानका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Friday, February 4, 2022 - 16:08

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ कार्तिकदेखि ०७८ पौष मसान्तसम्म)

Sunday, January 30, 2022 - 15:39

Pages