News and Notices

मिति दस्तावेज

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (२०७८/११/०५)

Thursday, February 17, 2022 - 14:35

कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, पत्रमा उल्लेखित सामुदायिक सिकाई केन्द्र, सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुंगा l

Wednesday, February 16, 2022 - 15:54

विद्यार्थी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Wednesday, February 16, 2022 - 15:38

आर्थिक बर्ष ०७७। ०७८ को बार्षिक प्रगति l

Wednesday, February 16, 2022 - 10:31

सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 14:07

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 12:22

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Sunday, February 13, 2022 - 12:20

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Friday, February 11, 2022 - 10:02

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Thursday, February 10, 2022 - 14:17

स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

Wednesday, February 9, 2022 - 10:48

Pages