News and Notices

मिति दस्तावेज

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको पदपूर्ति सम्बन्धी थप स्पष्ट गरिएको सूचना ।

Tuesday, December 6, 2022 - 13:23

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, December 6, 2022 - 11:04

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता (CPSW) पद करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, December 6, 2022 - 11:03

स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/१५)

Thursday, December 1, 2022 - 15:47

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण सम्बन्धी जानकारी तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै सिद्धिचरण नगरपालिका)

Thursday, December 1, 2022 - 12:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Tuesday, November 29, 2022 - 10:46

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, November 18, 2022 - 20:28

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा स्थगित गरिएको सूचना ।

Wednesday, November 16, 2022 - 17:10

पठनपाठनको समयावधि तोकिएको जानकारी सम्बन्धमा, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु तथा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रहरु । 

Wednesday, November 9, 2022 - 13:54

सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा, वडा कार्यालय सबै ।

Tuesday, November 8, 2022 - 14:02

Pages