News and Notices

मिति दस्तावेज

सहायकस्तर पाचौ तह, सव इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको सेवा सम्बन्धी बिषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, January 14, 2023 - 13:06

हे.अ., अ.हे.व. र कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, January 12, 2023 - 16:33

सहायकस्तर पाचौँ तह, सव-इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Tuesday, January 10, 2023 - 14:46

पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छठौँ तहको रोल नम्बर कायम गरी परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, January 10, 2023 - 09:01

मेलमिलापकर्ता सूचीकृत हुने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

Monday, January 9, 2023 - 12:20

दिवा खाजा माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Friday, January 6, 2023 - 21:36

अत्यावश्यक बाहेक सबै प्रकारका सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, January 6, 2023 - 15:11

नगरपालिकाको एघारौँ नगर सभामा नगर सभासदज्यूहरु उपस्थित भई दिने वारे ।

Wednesday, January 4, 2023 - 18:06

निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना, माध्यामिक तह (कक्षा ९-१२) सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Tuesday, January 3, 2023 - 13:17

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक तलब, इन्टरनेट अनुदान, विद्यालय सञ्चालन अनुदान निकासा पाउने नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको विवरण ।

Tuesday, December 27, 2022 - 16:51

Pages