News and Notices

मिति दस्तावेज

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

Thursday, June 20, 2024 - 15:18

कार्यसम्पादन स्तरको मुल्याङ्कन फाराम

Wednesday, June 19, 2024 - 14:34

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन स्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

Wednesday, June 19, 2024 - 14:31

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन स्तरको मुल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Wednesday, June 19, 2024 - 14:25

वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

Wednesday, June 12, 2024 - 16:50

तह वृद्धि/मिलानको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

Tuesday, June 11, 2024 - 11:07

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवासम्बन्धी सुचना

Monday, June 10, 2024 - 16:31

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Monday, June 10, 2024 - 10:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Goods/NCB/25/2080/081 "Supply and Delivery of 4WD Single cab pickup"

Sunday, June 9, 2024 - 15:44

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 5, 2024 - 16:30

Pages