News and Notices

मिति दस्तावेज

प्र.अ. बैठकमा उपस्थित भै दिने वारे सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Thursday, January 13, 2022 - 11:46

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सूचना l

Tuesday, January 4, 2022 - 13:30

मध्यम प्रविधियुक्त बहुउदेश्यीय फलफुल नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति (२०७८/०९/१६)

Sunday, January 2, 2022 - 10:08

आलु पकेट स्थापना कार्यक्रमको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : (२०७८/०९/१६)

Sunday, January 2, 2022 - 10:07

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना ।

Sunday, December 26, 2021 - 18:51

स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह सहायक चौथो वैद्य पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, December 24, 2021 - 14:42

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Tuesday, December 21, 2021 - 16:03

बिषय विज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०९।०२)

Friday, December 17, 2021 - 14:55

नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह चौथो तह वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

Sunday, December 12, 2021 - 12:12

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, December 12, 2021 - 12:09

Pages