News and Notices

मिति दस्तावेज

रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८

Thursday, July 14, 2022 - 18:40

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Thursday, June 30, 2022 - 14:54

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Monday, June 27, 2022 - 11:28

शैक्षिक क्यालेण्डर,२०७९

Monday, June 27, 2022 - 07:13

त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना (२०७९/८०-०८१/८२)

Sunday, June 26, 2022 - 13:43

भुक्तानी लिने समय सिमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना l

Wednesday, June 15, 2022 - 18:56

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trails Bridges Contract Identification No. Goods/26/2078/79 (Second Date of Publication: 2079/02/18)

Thursday, June 2, 2022 - 11:32

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Thursday, June 2, 2022 - 11:31

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Thursday, June 2, 2022 - 11:24

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका,ओखलढुंगा )

Sunday, May 22, 2022 - 10:10

Pages