News and Notices

मिति दस्तावेज

आ.व.०७९-८० को आय व्यव विवरण

Friday, August 18, 2023 - 11:15

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सर्भर व्यवस्थापन) ।

Sunday, July 2, 2023 - 21:09

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, June 27, 2023 - 13:09

सिद्धिचरण नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ओखलढुङ्गाको शाखाहरुको शाखागत कार्यविवरण

Friday, June 23, 2023 - 10:47

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा संकलन कार्य स्थगित गरिएको सूचना ।

Monday, June 19, 2023 - 10:54

कर्मचारीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी सूचना ।

Friday, June 16, 2023 - 13:36

भुक्तानी तथा निकासा सम्बन्धी सूचना, सरोकारवाला सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Thursday, June 15, 2023 - 10:45

IEMIS सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु सबै ।

Thursday, June 8, 2023 - 12:34

बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, गैह्र सरकारी संघ/संस्थाहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Tuesday, May 23, 2023 - 12:55

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, May 19, 2023 - 11:52

Pages