News and Notices

मिति दस्तावेज

कार्यालय सहयाेगी पदको अन्तर्वार्ता मिति ताेकिएको सूचना ।

Sunday, July 31, 2022 - 10:57

आ.व. ०७८/७९ को वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन (Annual Educational Status Report)

Saturday, July 30, 2022 - 13:41

मनोविमर्शकर्ता पदको छोटो सूची तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।

Saturday, July 30, 2022 - 10:56

कार्यालय सहयोगी पदको छोटो सूची तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।

Saturday, July 30, 2022 - 10:55

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७९ वैशाखदेखि ०७९ आषाढ मसान्तसम्म)

Tuesday, July 19, 2022 - 21:56

मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

Friday, July 15, 2022 - 14:13

मनोविमर्शकर्ता र कार्यालय सहयोगी पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०३।३१)

Friday, July 15, 2022 - 13:43

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७९।०३।३०)

Thursday, July 14, 2022 - 18:44

रोजगार सहायकले भर्ने दरखास्त फाराम

Thursday, July 14, 2022 - 18:42

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम

Thursday, July 14, 2022 - 18:41

Pages