News and Notices

मिति दस्तावेज

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको अंकभार नातिजा, ०७७/७८ 

Sunday, January 30, 2022 - 15:35

झोलुङ्गे पुलको लागि फेब्रिकेशन स्टील पार्ट्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:21

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:17

खाद्यान्न बालिको उन्नत बीउ खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:16

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:14

सेफ हाउस तथा नगरपालिका अन्तरगतका वडा नं. ५, वडा नं. ७, वडा नं. ११ र वडा नं. १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:11

नगरपालिकास्थित वडा नं. ५, वडा नं. ६ र वडा नं. ७ को सडक खन्ने तथा मिनि बसपार्क भडारे–गोगुने तथा गिरी टोल हुँदै मञ्चने सडक स्रोन्नतीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Friday, January 21, 2022 - 14:07

आ.व. ०७८/०७९ पौष मसान्तसम्मको आय-व्यय विवरण

Thursday, January 20, 2022 - 14:50

आ.व.०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा

Thursday, January 20, 2022 - 14:39

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Monday, January 17, 2022 - 16:21

Pages