News and Notices

मिति दस्तावेज

संस्था छनौट गरिएको सूचना ।

Wednesday, March 27, 2024 - 10:30

पठनपाठनका लागि खटाइएको विद्यालयमा हाजिर हुन जाने सम्बन्धी सुचना

Friday, March 22, 2024 - 12:23

Online EMS अभिमुखिकरण सम्बन्धी सुचना

Friday, March 22, 2024 - 12:21

कृषि मेशिनरी खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय शिवबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, March 3, 2024 - 14:49

जस्तापाता खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय शिवबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, March 3, 2024 - 14:47

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, February 29, 2024 - 16:10

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 18, 2024 - 10:34

सामुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, February 14, 2024 - 19:20

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/११/०२)

Wednesday, February 14, 2024 - 17:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रकाशित मिति २०८०/११/०१)

Tuesday, February 13, 2024 - 16:12

Pages