News and Notices

मिति दस्तावेज

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । (कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Tuesday, January 2, 2024 - 16:37

भेटेरीनरी औषधी तथा स्टेशनरी सामग्री खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 

Monday, January 1, 2024 - 14:09

विराज पिटर हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)

Tuesday, December 12, 2023 - 11:24

स्वत प्रकाशन सूचना (२०८० श्रावण १ देखि २०८० असोज मसान्तसम्म)

Saturday, December 9, 2023 - 12:26

भेटनेरी औषधि खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Wednesday, December 6, 2023 - 16:01

औषधि खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Wednesday, December 6, 2023 - 15:57

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०८/१९)

Wednesday, December 6, 2023 - 15:52

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Wednesday, November 29, 2023 - 08:33

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (नगर अ.स.ई) र नगर प्रहरी जवान (महिला) पदको रोल नं. कायम गरी छोटो सूची तथा छनौट परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, November 8, 2023 - 15:14

सिद्धिचरण नगरपालिका कार्यालयको संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरण

Wednesday, November 8, 2023 - 15:05

Pages