News and Notices

मिति दस्तावेज

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।१२।२४)

Friday, April 8, 2022 - 10:25

अ.न.मि.पदको Short List प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, April 6, 2022 - 17:50

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८-१२-२२)

Tuesday, April 5, 2022 - 16:37

कक्षा ८ को नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Tuesday, April 5, 2022 - 15:22

किसान सूचीकरण सहजकर्ताको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Tuesday, April 5, 2022 - 14:38

सूचना सहायक पदको कार्यबिबरण ।

Tuesday, March 29, 2022 - 10:39

सूचना सहायक पदको पाठयक्रम ।

Tuesday, March 29, 2022 - 10:37

सूचना सहायक पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, March 29, 2022 - 10:36

अ.न.मी.पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 23, 2022 - 15:32

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।

Monday, March 14, 2022 - 21:10

Pages