News and Notices

मिति दस्तावेज

सूचना सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Tuesday, March 7, 2023 - 09:27

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी पशुसेवा शाखाको सूचना ।

Sunday, March 5, 2023 - 11:13

अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, March 3, 2023 - 15:03

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, March 3, 2023 - 14:58

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, March 3, 2023 - 14:57

सेवा सम्बन्धी बिषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, February 28, 2023 - 10:43

हे.अ. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Monday, February 27, 2023 - 12:21

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Monday, February 27, 2023 - 10:35

सेवा सम्बन्धी विषयको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Monday, February 27, 2023 - 10:29

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी बोलपत्रदरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, February 26, 2023 - 11:30

Pages