News and Notices

मिति दस्तावेज

प्रेस वक्तब्य

Thursday, May 19, 2022 - 17:17

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७९।०१।२५))

Tuesday, May 17, 2022 - 15:11

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, May 9, 2022 - 14:03

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०१/२५)

Monday, May 9, 2022 - 13:45

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges. (First Date of Publication : 2079/01/25)

Monday, May 9, 2022 - 13:44

दिवा खाजा रकमको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Thursday, April 21, 2022 - 13:28

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।

Thursday, April 21, 2022 - 13:24

सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना, छनौटमा परेका विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।

Friday, April 8, 2022 - 14:21

शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, April 8, 2022 - 14:19

अ.न.मी. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Friday, April 8, 2022 - 11:30

Pages