सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

खेल मैदानका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८।१२।२४)

Apr 8 2022 - 10:25am

अ.न.मि.पदको Short List प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Apr 6 2022 - 5:50pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८-१२-२२)

Apr 5 2022 - 4:37pm

कक्षा ८ को नगरस्तरीय वार्षिक परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Apr 5 2022 - 3:22pm

किसान सूचीकरण सहजकर्ताको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Apr 5 2022 - 2:38pm

सूचना सहायक पदको कार्यबिबरण ।

Mar 29 2022 - 10:39am

सूचना सहायक पदको पाठयक्रम ।

Mar 29 2022 - 10:37am

सूचना सहायक पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Mar 29 2022 - 10:36am

अ.न.मी.पद सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 23 2022 - 3:32pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।

Mar 14 2022 - 9:10pm

Pages