News and Notices

मिति दस्तावेज

त्रिवर्षिय क्षमता विकास योजना (२०७९/८०-०८१/८२)

Sunday, June 26, 2022 - 13:43

भुक्तानी लिने समय सिमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना l

Wednesday, June 15, 2022 - 18:56

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trails Bridges Contract Identification No. Goods/26/2078/79 (Second Date of Publication: 2079/02/18)

Thursday, June 2, 2022 - 11:32

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Thursday, June 2, 2022 - 11:31

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०२।१८)

Thursday, June 2, 2022 - 11:24

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका,ओखलढुंगा )

Sunday, May 22, 2022 - 10:10

प्रेस वक्तब्य

Thursday, May 19, 2022 - 17:17

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७९।०१।२५))

Tuesday, May 17, 2022 - 15:11

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, May 9, 2022 - 14:03

औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०१/२५)

Monday, May 9, 2022 - 13:45

Pages