News and Notices

मिति दस्तावेज

पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

Thursday, December 2, 2021 - 14:41

सूचना टाँस गरी सोको जानकारी पठाई दिनुहुन (वडा कार्यालय १२ वटै सिद्धिचरण न.पा.)

Thursday, December 2, 2021 - 14:38

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (जे.पी. लगलगे कन्सट्रक्सन जे.भी.)

Wednesday, December 1, 2021 - 18:39

बिबरण पठाउने सम्बन्धमा, सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु, फिडर छात्रावास (महिला), सिद्धिचरण न.पा., ओखलढुङ्गा ।

Sunday, November 28, 2021 - 12:38

नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, November 28, 2021 - 12:15

बिषय विज्ञ सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, November 25, 2021 - 20:09

फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (Grading Center) ब्यबस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बधी सार्वजनिक सूचना ।

Thursday, November 25, 2021 - 12:24

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Thursday, November 25, 2021 - 12:06

Issuance letter of Intent to award the contract work/04/078/78

Wednesday, November 24, 2021 - 19:58

Issuance letter of Intent to award the contract work/05/078/78

Wednesday, November 24, 2021 - 19:57

Pages