सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

कोभिड-१९ सम्बन्धी नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०२/०७ गते बसेको बैठकको निर्णय पठाइएको (वडा कार्यालय सबै) l

May 25 2021 - 12:54pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०७)

May 21 2021 - 3:51pm

प्रगति प्रतिबेदन तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (श्री ओखलढुंगा सामुदायिक सिकाई केन्द्र सि.न.पा.-१२ र ज्यामिरे सामुदायिक सिकाई केन्द्र सि.न.पा. ९)

May 20 2021 - 4:28pm

कक्षा-८ को IEMIS Template अध्यावधिक तथा माग फाराम र अन्य कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना l

May 20 2021 - 4:23pm

छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन (सगरमाथा जनता मा.वि. फिडर छात्रावास सि.न.पा. १२ ओखलढुंगा )

May 19 2021 - 4:16pm

IEMIS को तथ्याङ्कको आधारमा विद्यार्थी संख्या एकीन गरी मिति २०७८/०२/११ गतेभित्र उपलब्ध गराई दिनुहुन (सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)

May 19 2021 - 3:49pm

अत्यावश्यक सेवा प्रवाह बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना (वडा कार्यालय सबै)

May 9 2021 - 2:02pm

कोभिड-१९ सम्बन्धी मिति २०७८/०१/२१ गते बसेको बैठकको निर्णय l

May 4 2021 - 5:17pm

नगरपालिकाको लोगो डिजाइन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०१/२०)

May 4 2021 - 11:09am

बाेलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७८/०१/१७)

Apr 30 2021 - 2:30pm

Pages