सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

संस्था छनौट गरिएको सूचना ।

Mar 27 2024 - 10:30am

पठनपाठनका लागि खटाइएको विद्यालयमा हाजिर हुन जाने सम्बन्धी सुचना

Mar 22 2024 - 12:23pm

Online EMS अभिमुखिकरण सम्बन्धी सुचना

Mar 22 2024 - 12:21pm

कृषि मेशिनरी खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय शिवबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Mar 3 2024 - 2:49pm

जस्तापाता खरिद गर्ने सम्बन्धी विद्युतीय शिवबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Mar 3 2024 - 2:47pm

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 29 2024 - 4:10pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Feb 18 2024 - 10:34am

सामुदायमा आधारित पुन: स्थापना सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Feb 14 2024 - 7:20pm

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/११/०२)

Feb 14 2024 - 5:28pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रकाशित मिति २०८०/११/०१)

Feb 13 2024 - 4:12pm

Pages