सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना

Jun 20 2024 - 3:18pm

कार्यसम्पादन स्तरको मुल्याङ्कन फाराम

Jun 19 2024 - 2:34pm

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन स्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

Jun 19 2024 - 2:31pm

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन स्तरको मुल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Jun 19 2024 - 2:25pm

वार्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

Jun 12 2024 - 4:50pm

तह वृद्धि/मिलानको लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

Jun 11 2024 - 11:07am

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवासम्बन्धी सुचना

Jun 10 2024 - 4:31pm

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Jun 10 2024 - 10:30am

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Goods/NCB/25/2080/081 "Supply and Delivery of 4WD Single cab pickup"

Jun 9 2024 - 3:44pm

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 5 2024 - 4:30pm

Pages