सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिलनचोक खाद्यगोदाम जिल्ला प्रशासन हुलाकडाँडा कृष्ण मन्दिर साल्मे खोरिया रमाइलो डाँडा ओखलढुंगा)

Apr 13 2023 - 2:27pm

शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Apr 10 2023 - 3:57pm

सिद्धिचरण नगरपालिकाको गरिब घर परिवार पहिचानको प्रारम्भिक सूचिमा गुनासो दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Apr 10 2023 - 3:43pm

वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Apr 6 2023 - 4:09pm

मालसामान तथा निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Apr 6 2023 - 4:09pm

प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 29 2023 - 8:46am

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 24 2023 - 5:11pm

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना (२०७९।१२।१०)

Mar 24 2023 - 1:17pm

प्राविधिक सहायक (पाचौँ तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Mar 21 2023 - 10:29am

प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Mar 13 2023 - 2:51pm

Pages