सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

तह वृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Jun 5 2024 - 4:26pm

करार/राहत शिक्षक तथा कर्मचारीको करार म्याद सम्बन्धी सूचना ।

Jun 5 2024 - 10:42am

भुक्तानी तथा निकासा गरिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Jun 2 2024 - 2:31pm

Wash डाटा संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

May 31 2024 - 5:20pm

वास डाटा स‌ंकलक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना ।

May 30 2024 - 8:16pm

उपस्थित हुने बारे ।

May 27 2024 - 4:52pm

वास डाटा संकलक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

May 22 2024 - 6:49pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Works/SQ/26/2080/081

May 20 2024 - 5:06pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Works/SQ/23/2080/081

May 20 2024 - 5:05pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Works/NCB/22/080/081 "Nigale Khola Basah Kettuke Sadak Staronnati"

May 14 2024 - 4:40pm

Pages